PAYFİX ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.
ÖDEME HİZMETLERİNİ DÜZENLEYEN ÇERÇEVE SÖZLEŞME

1. Taraflar ve Tebligat Adresleri

İşbu sözleşmenin tarafları; Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, Trump Towers 2. Blok No: 12 Kat: 8 İç Kapı No:801 Şişli / İstanbul adresinde bulunan, “PayFix Elektronik Para Ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.”(bundan sonra “PayFix” olarak anılacaktır) ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiş bulunmaktadır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından çevrimiçi olarak kabul edilerek yürürlüğe girecek olup Kullanıcı, PayFix ödeme hizmetlerinin kullanımının işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

PayFix İletişim Bilgileri:

PayFix Web Sitesi : www.payfix.com.tr
E-posta Adresi : [email protected]
Telefon : 08504551111

İşbu sözleşmede PayFix ve Kullanıcı müştereken “Taraflar” ,münferiden “Taraf” olarak anılacaktır.

2. Sözleşme’nin Konusu, Amaç ve Kapsamı

İşbu sözleşme ile PayFix ve Kullanıcı arasında 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve alt düzenlemelerine uygun olarak PayFix tarafından Kanun kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurum’undan aldığı faaliyet izni çerçevesinde verilmekte olan Ödeme Hizmetlerinden Kullanıcı’nın, faydalanabilmesine ilişkin koşulları ve Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülükleri ile gerekli bilgilendirmenin yapılması ve sorumluluklarının belirlenmesi üzerine akdedilmiştir. Kullanıcı, PayFix Hizmetlerini kullanırken işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaklarını ve uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye PayFix Web Sitesinden erişim hakkına sahiptir. İşbu sözleşme ve eklerini “Taraflar” kabul ve beyan eder.

3. Tanımlar

Alıcı: Ödeme işlemine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,
Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,
Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik parayı,

Gerçek Faydalanıcı : Yükümlü nezdinde adına işlem yapılan gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri kontrolünde bulunduran ya da bunlara ait hesap ya da işlemin nihai faydalanıcısı durumunda olan gerçek kişi veya kişiler
Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişiyi,
PayFix: Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, Trump Towers 2. Blok No: 12 Kat: 8 İç Kapı No:801 Şişli / İstanbul adresinde mukim ödeme hizmeti sağlayıcısı PayFix Elektronik Para Ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’yi,
PayFix Hizmet Noktaları: PayFix Hizmetinin sunulduğu anlaşmalı temsilciler veya PayFix’in kendi ofisleri ile web sitesinde belirtilen noktaları,
PayFix Ödeme Hesabı: PayFix Kullanıcısı adına açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesabı,
Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgileri,

WEB Uygulaması: PAYFİX Web Sitesi üzerinden üye olunup PayFix Ödeme Hesabı açılarak yurt içine ve yurt dışına hesaba, isme, IBAN’a para göndermesini sağlayan, PayFix uygulaması ve/veya PayFix entegre platformu,
PayFix SMS Şifresi: “PayFix” başlığı ile gönderilen doğrulama mesajlarının tamamına verilen ismi,
İş Günü: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günlerini,
İşlem Dekontu: PayFix tarafından, PayFix Ödeme Sistemi üzerinden Kullanıcı’lara gerçekleştirdikleri ödeme hizmeti işlemleri karşılığı olarak oluşan dekontu,
Kalıcı veri saklayıcıs: Ödeme hizmeti kullanıcısının kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
Kullanıcı: Ödeme hizmeti kullanıcısını,
Komisyon Ücreti: İşbu Sözleşme’ nin 33.’ üncü maddesinde belirtilen kapsam ve tutarda hesaplanan ve Kullanıcı tarafından PayFix’e yapılan ödemeyi,
Mevzuat: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil/alt düzenlemeleri ile 6493 sayılı Kanuna ilişkin 22.11.2019 tarihli resmi gazetede yayımlanan ve 7192 Kanun no’lu değişiklik,
Ödeme aracı: Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile kullanıcısı arasında belirlenen ve ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,
Ödeme emri: Ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcısına verilen talimatı,
Ödeme hesabı: Kullanıcı adına PayFix nezdinde açılan ve ödeme hizmetlerinin sunulmasında kullanılan hesabı,
Ödeme hizmeti: PayFix’in mevzuat uyarınca sunmakta olduğu ödeme hizmetlerini,
Ödeme Hizmeti Kullanıcısı: Gönderen, alıcı veya her ikisi sıfatıyla belirli bir ödeme hizmetinden faydalanan gerçek veya tüzel kişi Kullanıcıyı,
SMS: Operatörlerin ara bağlantı anlaşması yaptığı diğer operatörlerdeki GSM abonelerine gönderilen yazılı mesajları,
MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu’nu ifade etmektedir.


4. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme

1. Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamında gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin gerçek/nihai faydalanıcısı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda kullanıcı derhal PayFix’i bilgilendirmekle yükümlüdür.

2.Kullanıcı, işbu sözleşme ilişkisi kurulmadan önce mevzuat kapsamında bu sözleşmedeki şartlara uygun olarak bilgilendirdiğini kabul eder. Sözleşme akdedilmeden önce ve ayrıca işbu Sözleşme’nin yürürlük süresi içinde, PayFix, Kullanıcı’ların usulüne uygun ödeme başvurularını PayFix’in belirleyeceği şekilde alma, bunları sonuçlandırma ve ödeme araçlarını sahiplerine teslim etme yetkilerine sahip olacaktır.
3. Kullanıcı, işbu sözleşmenin taraflar arasında yazılı olarak akdedildiği durumlarda sözleşmenin Kullanıcı’ya verilmesi ile; Sözleşme’nin uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla akdedilmesi halinde ise PayFix’in internet sitesinde yayımlanması ile beraber bilgilendirdiğini kabul eder.
4. PayFix, işbu Sözleşme ve Hizmet koşullarını dilediği zaman herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler (gerek PayFix tarafından yapılmış olsun gerekse Mevzuattan ve ilgili diğer sair Mevzuattan/Kanundan kaynaklanıyor olsun) işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olduğu takdirde (mevzuat değişiklikleri daha kısa bir süreyi öngörmediği müddetçe) Kullanıcı’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı’nın fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Kullanıcı, bahsi geçen değişikliği kabul etmediği takdirde Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilecektir. Kullanıcı’nın 30 (otuz) günlük süre içinde fesih hakkını kullanmaması halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Kullanıcı bu kapsamda PayFix den herhangi bir talepte bulunamaz.
5. Kullanıcı, işbu Sözleşme bilgi ve koşullara PayFix internet sitesi, çağrı merkezi ya da e-posta yoluyla ulaşabilir.
6. Kullanıcı, işbu Sözleme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgilerin PayFix tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabileceğini ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.
7. Kullanıcı, 22.11.2019 tarihli resmî gazetede yayımlanan ve 7192 Kanun no’lu değişiklik ile 01.01.2020 tarihinden itibaren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yerine T.C. Merkez Bankası (TCMB) ‘nın yetkili olduğunu ve işbu sözleşmede BDDK’nın geçtiği yerlerde ise 01.01.2020 tarihi itibarıyla TCMB yetkili olduğunu kabul eder. Kullanıcı, bu halde ileride değişebilecek mevzuat yükümlülüklerine uygun davranacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Ödeme Hizmetlerinin Kapsamı

1. Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri,
2. Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferini,
3.Para havalesini,
4. Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri, kapsamaktadır.

6. Ödemenin Gerçekleştirileceği Para Birimi

PayFix tarafından Kullanıcı larına sunulan ve işbu sözleşme de sayılan ve süreklilik arz eden periyodik ödeme hizmetleri, BANKA tarafından işleme tabi tüm para birimleri ile gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda, Kullanıcıların ödeme hizmetlerini gerçekleştirmesinde kullandıkları para birimlerine ilişkin, 07/08/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ da belirlenen düzenlemeler esastır.

1. Ödeme işlemi, Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesine onay verilmesi ile yetkilendirilmiş sayılır.
2. Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesine ilişkin talimat PayFix’e ulaştığında veya uzaktan iletişim araçları aracılığı ile onay verildiğinde PayFix yetkilendirilmiş sayılır.
3. Kullanıcı ile PayFix arasında kararlaştırılan bir yöntem bulunuyorsa; kararlaştırılan yönteme uygun olarak Kullanıcı tarafından onay verilir. Kararlaştırılan yönteme uygun olarak onaylanmamış ödeme işlemi yetkilendirilmemiş sayılır.
4. Kullanıcı tarafından PayFix’in yetkilendirilmesinden sonra işlem PayFix tarafından gerçekleştirilmediği müddetçe geri alınabilir. Ödeme işleminin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, Kullanıcı, ödeme emrini PayFix’e ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra ödeme emrini Kullanıcı geri alamaz. Ödeme talimatının 08504551111 PayFix iletişim merkezi aranarak geri alınması mümkündür.
5. Kullanıcı Ödeme Hizmetinden işbu sözleşmenin akdi ile birlikte PayFix nezdinde oluşturulacak kullanıcı hesabı aracılığı ile faydalanabilecek, ödeme işlemleri Kullanıcı adı, şifre bilgileri ve diğer doğrulama yöntemleri ile gerçekleştirecektir.

10. Ödeme Emrinin Geri Dönülmezliği ve Ödeme Emrinin İade Alınması

1. Kullanıcı, Ödeme Emri’nin PayFix’e ulaştığı anda Ödeme Emrinin geri alınamayacağını kabul eder. Ödeme Emri herhangi bir İş Günü 17:00 sonrasında ulaştığı takdirde, takip eden ilk İş Günü ulaşmış sayılacaktır.
2. Ödeme işleminin alıcı sıfatına haiz Kullanıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, gönderen sıfatına haiz Kullanıcı, ödeme emrini ödeme hizmeti sağlayıcısına ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra ödeme emrini geri alamaz.
3. Doğrudan borçlandırma yöntemiyle yapılan ödeme işleminde, gönderen sıfatına haiz Kullanıcı ödeme emrini en geç fonların hesaba borç kaydedilmesi için kararlaştırılan günden önceki iş günü sonuna kadar geri alabilir.
4. Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’nın ödemeye ilişkin fonları PayFix’in tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması halinde, ödeme için kararlaştırılan gün ödeme emrinin alınma zamanı olarak kabul edilir. Kararlaştırılan günün gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’nın PayFix için iş günü olmaması halinde, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır.
5. Birden fazla ödeme işlemine ilişkin olarak verilen onayın geri alınması durumunda ileri tarihli ödemeler yetkilendirilmemiş sayılır.
6. Bu maddede belirtilen süreler geçtikten sonra, ödeme emri geri alınamaz.
7. PayFix, Kullanıcı’lardan ödeme emrininin geri alınması ilişkin olarak her bir işlem için Ücret Bilgilendirme Tablosu’ndaki Ödeme Emri Geri Alınması ücretini alma hakkını saklı tutar.

11. Ödeme Emrinin Reddi

PayFix 5549 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuata aykırılık oluşturması veya haklı bir neden olması halinde Kullanıcının verdiği bir ödeme emrini yerine getirmeyi reddedebilir. Bu takdirde, red gerekçesini ödeme emrinin alınmasını izleyen işgününün sonuna kadar kullanıcıya, kullanıcının kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden bildirir. PayFix’in ödeme emrini reddetmesi halinde, ödeme emrine ilişkin talimatın hatalı ve/veya eksik olması halinde redde sebep olan hataların ne şekilde düzeltilebileceği belirtilerek ödeme emrinin alınmasını izleyen işgünü sonuna kadar kullanıcıya, kullanıcının kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden bildirim yapılır.

12. PayFix Hizmet Noktaları

PayFix Hizmet Noktaları web sitesinde detaylandırılmaktadır.

13. Ödeme İşleminin Azami Tamamlanma Süresi

1. PayFix, ödeme emrinin alındığı tarihte derhal ve her halükarda en geç izleyen iş günü sonuna kadar ödeme işleminin tutarını alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısına veya alıcının hesabına aktarır. Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı tarafından yazılı sözleşme ile başlatılan işlemlerde bu süre bir iş günü uzatılabilir. Taraflar ödemenin gerçekleştirilmesi için daha uzun bir süre kararlaştırabilir ancak bu süre ödeme emrinin alındığı tarihten itibaren dört iş gününü geçemez.
2. Alıcı sıfatına haiz veya gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcının yurt dışında bulunması halinde, taraflar 1.fıkrada belirtilen süreden farklı bir süre kararlaştırabilir.
3. Ödemenin gerçekleştirilmesi için ödeme emrinin verildiği tarihten sonraki bir tarihin kararlaştırılması halinde ödeme tutarı bu tarihten önce gönderenin ödeme hesabından düşülemez.
4. PayFix’in, Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması durumunda PayFix ödeme işlemi tutarının hesabına geçtiği iş gününün sonuna kadar bu tutarı alıcının ödeme hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir.
5. PayFix’in, Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması durumunda ve Alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde, PayFix ödeme emrini alıcı ile üzerinde anlaşılan süre içinde gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına iletir.
6. Kullanıcı’nın tüketici olduğu hallerde, ödeme hesabına hesabın para birimi cinsinden nakit olarak yatırılan paralar, PayFix tarafından alındığı tarihte kullanıma hazır hale getirilir. Kullanıcının tüketici olmadığı hallerde, yatırılan paralar en geç alınmasını izleyen iş gününde kullanıma hazır hale getirilir.

14. Ödeme Emrine İlişkin Transfer Limitleri

PayFix, kendi hizmetleri üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak limit belirleme hakkına haizdir. Kullanıcı, PayFix tarafından belirlenen işlem limitleri ile bağlı olduğunu, bu limitlerin üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. PayFix , herhangi bir zamanda Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak işlem limitlerini güncelleyebilecektir. Kullanıcı PayFix altyapısı ile onay verecekleri transfer işlemleri için limitleri PayFix tarafından mevzuat ve işbu sözleşme çerçevesinde belirlenecek olup bu transfer limitleri ile ilgili olarak mevzuat ve bu sözleşme çerçevesinde Kullanıcı bilgilendirilecektir. Kullanıcı, vermiş olduğu ödeme emrine ilişkin limit tutarlarını web uygulamasından öğrenebilir.

15. Ücretler

1. İşbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerle ile ilgili Kullanıcı’nın PayFix e ödemesi gereken ücretler, 33.maddede yer alan Ücret Bilgilendirme Listesinde yer almaktadır.

2. PayFix, ürün ve hizmetler ile işlemlerden alınacak ücretleri; ilgili mevzuatta yer alan değişiklik esasına uygun olarak, tek taraflı olarak değiştirilebilir/artırılabilir. Kullanıcı, ücretlere ilişkin tutarları ayrıca www.payfix.com.tr adresinden “Ücretler ve Limitler” başlığı altından öğrenebilir.

16. Ödeme Hizmeti ile ilgili Uygulanacak Döviz Kuru

PayFix, Ödeme hizmetleriyle ilgili olarak uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya da referans döviz kurunu hesaplama yöntemi ilişkin olarak Kullanıcı’ya mevzuat ve işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde bilgi verilecektir. Ödeme hizmetleriyle ilgili olarak uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya da referans döviz kurunu hesaplama yöntemine ilişkin olarak bilgi girilecektir. Referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır. Kullanıcı lehine olan referans döviz kuru değişiklikleri bildirim yapılmaksızın derhal uygulanır.

17. Ödeme Hizmeti ile ilgili Bilgilendirme ve Bildirimler

1. PayFix, mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini Kullanıcı’lara açık, sade ve okunabilir bir şekilde, ve Kullanıcı’nın talebine göre kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
2. Uzaktan iletişim araçlarıyla kurulan sözleşmelerde birinci fıkrada belirtilen bilgiler, ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden hemen sonra, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun şekilde verilir.
3. Bu madde kapsamında bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirildiğine ilişkin ispat yükümlülüğü PayFix’e aittir.
4. Kullanıcının gönderen sıfatına haiz olması ve talebi halinde, PayFix, her bir ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden önce ödeme işleminin azami tamamlanma süresine, ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümüne ilişkin bilgileri Kullanıcıya sağlamakla yükümlüdür.
5. Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgilerin PayFix tarafından yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabileceğini ve/veya anonim hale getirebileceğini kabul ve beyan eder.
6. PayFix in mevzuat uyarınca tuttuğu hesaplara faiz uygulaması ve kişilere kredi vermesi, taksitlendirme yapması, söz konusu olmayıp, Kullanıcı PayFix den bu kapsamda herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve beyan eder.
7. Mal ve/veya hizmetlerin ayıptan ari bir şekilde, ilgili fatura, irsaliye, garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb. zorunlu belgelerle birlikte teslimi Alıcının sorumluğundadır. Kullanıcı, PayFix ile satın alınan mal veya hizmetlere ilişkin olarak PayFix in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini, fatura, irsaliye, garanti belgesi vb. yasal düzenlemelere göre zorunlu belgelerin Kullanıcı’ya sunulmasının Alıcı’nın yükümlülüğünde olduğunu ve bunlara ilişkin olarak PayFix in sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Kullanıcı, Alıcı ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta PayFix in taraf olmadığını ayrıca kabul eder. Kullanıcı, mal veya hizmete ilişkin ayıplı mal iddiası vb. her türlü yasal ve sözleşmesel taleplerini doğrudan Alıcı’ya iletecek olup bu kapsamda PayFix den herhangi bir talepte bulunmayacağını bilmekte ve kabul etmektedir.
8. Kullanıcı, PayFix in hizmetlerini işbu sözleşme uyarınca ve yasalara veya ahlaka uygun amaçlarla kullanacaktır. Kullanıcı, PayFix hizmetlerini doğrudan yasalara veya ahlaka aykırı olan mal veya hizmetlerin temini amacıyla kullanamaz.
9. Kullanıcı, sözleşme bilgi ve koşullara PayFix internet sitesi, çağrı merkezi yada e-posta yoluyla ulaşabilir.
10. Kullanıcı, PayFix tarafından kendisine SMS, resim, animasyon vs. multimedya nesneleri içeren MMS (Multimedia Messaging Service), wap-­‐push (WAP adresi bağlantısını içeren özel kodlanmış bir mesajın Kullanıcıya ulaştırılmasıdır), local notification (uygulamanın veya web sitesinin Kullanıcıye ekran üzerinden veya diğer elektronik haberleşme kanalları kullanarak yaptığı bildirimlerdir), push notification (PayFix sistemlerinin Kullanıcının masa üstü bilgisayarı, cep telefonu veya kullandığı diğer elektronik iletişim araçlarına gönderdiği elektronik mesajları içerir.), elektronik posta, sesli arama, mektup veya benzeri iletişim kanalları vasıtasıyla PayFix İn ürün, hizmet ve kampanyaları hakkında, ürün veya hizmetlere ilişkin bilgilendirme iletileri göndererek bilgilendirme yapılmasını kabul eder. Bu kapsamda Kullanıcı telefon bankacılığı hatları veya diğer elektronik iletişim araçlarıyla ürün veya hizmetlere ilişkin ticari elektronik iletileri almayı dilediği zaman reddedebilir ya da iletişim araçlarında tercih değişikliği yapabilir.

18. Ödeme Aracına Dair Hükümler

1. Ödeme Aracı’nın mülkiyeti aksi belirtilmedikçe ve Kullanıcı bu sözleşmeye göre bilgilendirilmedikçe PayFix ‘ e aittir.
2. PayFix, ödeme aracının hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda ödeme aracını kullanıma kapatır ve diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’yı kullanıma kapatma gerekçesi konusunda Mevzuat ve iş bu sözleşmenin 17inci maddesine uygun olarak bilgilendirir.
3. Ödeme aracının kullanıma kapatılma sebebi ortadan kalktığında, PayFix ödeme aracını kullanıma açar veya Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’ya yeni bir ödeme aracı temin eder.
4. Kullanıcı, ödeme aracı ile ilgili kişisel güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak ve ödeme aracını ve kullanım koşullarına uygun olarak kullanmaktan ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmamaktan sorumludur. Ödeme aracının kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımı gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde, Kullanıcı, durumu derhal PayFix’in 08504551111 Numaralı çağrı merkezinden ulaşarak bildirmekle yükümlüdür.
5. Ödeme aracının veya ödeme aracına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerinin Kullanıcı’ya güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaştırılmasından PayFix sorumludur.

19. Ödeme İşlemin Gerçekleştirilmemesi veya Hatalı Gerçekleştirilmesi

1. Ödeme emrinin gönderen sıfatına haiz Kullanıcı tarafından verildiği ödeme işlemlerinde, PayFix, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden gönderen sıfatına haiz Kullanıcıya karşı sorumludur. PayFix’in gönderen sıfatına haiz Kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme tutarını işbu sözleşmenin 13 üncü maddenin birinci fıkrasına uygun olarak aldığını ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı sorumlu olur.
2. PayFix’in gönderen sıfatına haiz Kullanıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde PayFix in birinci fıkraya göre sorumlu olduğu hallerde, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden gönderene iade eder ve tutarın ödeme hesabından düşülmüş olması halinde ödeme hesabını eski durumuna getirir.
3. Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının birinci fıkraya göre sorumlu olduğu hallerde, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme işlemi tutarını derhal alıcının hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir.
4. Ödeme emrinin gönderen sıfatına haiz Kullanıcı tarafından verildiği gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde PayFix’in gönderen sıfatına haiz Kullanıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde PayFix’in bu madde kapsamında sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde işlemin gerçekleştirilmemesinin veya hatalı gerçekleştirilmesinin nedenlerini tespit eder ve sonucunu gönderen sıfatına haiz Kullanıcıya bildirir.
5. Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde PayFix’in, alıcı sıfatına haiz Kullanıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde PayFix, ödeme emrinin 13 üncü maddenin beşinci fıkrasına uygun şekilde gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderilmesinden alıcıya karşı sorumludur.
6. Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde, PayFix in, alıcı sıfatına haiz Kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde PayFix, ödeme işleminin 13 üncü maddenin dördüncü fıkrasına uygun olarak gerçekleştirilmesinden alıcıya karşı sorumludur. PayFix, kendi hesaplarına aktarılmasını müteakip ödeme işlemi tutarını derhal alıcının hesabına aktarır ve kullanımına hazır hale getirir.
7. Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği ödeme işlemlerinde, PayFix’in, alıcı sıfatına haiz Kullanıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde PayFix’in ödeme emrini gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmesinden gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı sorumlu olur. Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden gönderene iade eder ve ödeme hesabını eski durumuna getirir.
8. Ödeme emrinin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla verildiği gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işleminde, alıcı sıfatına haiz Kullanıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması halinde PayFix, bu madde kapsamında sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işleminin nedenlerini tespit eder ve sonucunu alıcıya bildirir.
9. PayFix, ödeme işleminin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda Kullanıcının ödediği faiz ve ücretlerin tazmininden kendi kullanıcısına karşı sorumludur.
10. Ödeme işleminin alıcı tarafından kabul edilmemesi, PayFix den kaynaklanmayan teknik bir arıza ve benzeri nedenlerle zamanında yapılamaması, Kullanıcının vermiş olduğu hatalı ya da eksik bilgi sebebiyle hiç yapılamaması ve/veya paranın alıcı hesabına geç ulaşmasından PayFix’in sorumlu olmadığı gibi gönderen ve/veya alıcı bilgilerinin yurt içi ve yurt dışı resmi kurumlarca yayınlanan yasaklı kişiler/ülkeler listesinde olması, gönderen veya alıcı hakkında yetkili makamlar tarafından alınmış bir tedbir kararının uygulanması veya başka bir benzeri nedenle ödeme işlemine konu olan tutarın muhabir banka tarafından işleme alınmaması, el konulması, alıcıya ödenmemesi hallerinde, PayFix’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

20. Yetkilendirilmemiş veya Hatalı Ödeme İşlemi

1. Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği andan itibaren PayFix e gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme talebi, her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren 13 (on üç) ay içinde yapılır. PayFix tarafından ödeme işlemine ilişkin Yönetmelikte veya işbu sözleşmede belirtilen tüm bilgilerin Kullanıcı’ya sağlanmamış olması halinde, Kullanıcı bu süreyle bağlı olmaksızın her zaman düzeltme talep edebilir. Bu fıkra kapsamındaki bildirimlerin yazılı olarak veya uzaktan iletişim aracı ile yapılması ve bildirimlere ilişkin kayıtların PayFix tarafından saklanması esastır.
2. Kullanıcının gerçekleşmiş bir ödeme işlemini yetkilendirmediğini veya işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmediğini iddia etmesi durumunda, bu işlemin Kullanıcı tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini ve hesaplara işlendiğini ispat yükümlülüğü PayFix e aittir.
3. Ödeme işleminin Kullanıcı tarafından yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, gönderen sıfatına haiz Kullanıcıya, PayFix bu ödeme işlemine ilişkin tutarı derhal Kullanıcıya iade etmek veya borçlandırılan ödeme hesabını eski durumuna getirmekle yükümlüdür.
4. Kayıp veya çalıntı bir ödeme aracının kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda, gönderen sıfatına haiz Kullanıcının, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın yüz elli Türk Lirasına kadar olan bölümünden sorumludur. Gönderen sıfatına haiz Kullanıcının, işbu sözleşmenin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yaptığı bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu tutulamaz.
5. Gönderen sıfatına haiz Kullanıcının, ödeme aracını hileli kullanması veya işbu sözleşmenin 18 inci maddesinde yer alan yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş ödeme işleminden doğan zararın tamamından sorumludur.
6. Gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısının 18 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamındaki bildirimin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almamış olması, ödeme hesabını donduramaması ya da ödeme aracını kullanıma kapatamaması hallerinde ödeme aracının kullanılmasından doğan zarardan gönderen sorumlu tutulamaz.

2. Doğrudan borçlandırma yoluyla yapılan ödeme işleminde, birinci fıkrada yer alan geri ödemeye ilişkin koşulların oluşmadığı durumlarda Gönderen sıfatına haiz kullanıcının geri ödeme isteyemez.

3. Ödeme işleminin sözleşmede yer alan referans döviz kuruna uygun olarak gerçekleştirilmesi kaydıyla, gönderen birinci fıkradaki koşulların oluştuğu iddiasını döviz kurundan kaynaklanan nedenlere dayandıramaz.

4. PayFix, gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’nın geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren on iş günü içinde kabul ederek geri ödemeyi eksiksiz yapar ya da gerekçeleri ile birlikte reddederek başvurabileceği hukuki yolları bildirir. Bu hüküm üçüncü fıkrada belirtilen durumlarda uygulanmaz.


22. Sözleşme Değişiklikleri

1. PayFix, işbu sözleşmedeki her türlü değişikliği, değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden en az otuz gün(mevzuat değişiklikleri daha kısa bir süreyi öngörmediği müddetçe) önce Kullanıcılara bildirir.
2. PayFix tarafından birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde, değişikliğin kapsamı ve yürürlük tarihi, Kullanıcının bu tarihe kadar işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkının bulunduğu, birinci fıkrada öngörülen süre içinde itiraz edilmemesi halinde değişikliğin kabul edilmiş sayılacağı hususlarına yer verilir.
3. Taraflar, referans döviz kurunun uygulandığı durumlarda, referans döviz kurunda meydana gelecek değişikliklerin bildirim yapılmaksızın derhal uygulanacağını kabul ederler. Kullanıcı lehine olan referans döviz kuru değişiklikleri bildirim yapılmaksızın derhal uygulanır.
4. Ödeme işleminde kullanılan döviz kurundaki değişiklikler, her kullanıcı için aynı şekilde hesaplanır ve uygulanır.

23. PayFix Üzerinden Kullanıcı’nın Banka/Kredi Kartı ile PayFix Uhdesinde Bulunan Ödeme Hesabında Yapacağı Güvenli Ödemelere İlişkin Düzenlemeler

1. İşbu Sözleşme kapsamında, Kullanıcı, PayFix hesabına tanımladığı banka/kredi kartları ile PayFix’in sunduğu 3D Secure doğrulama yöntemi ile gerçekleştirilen güvenli ödeme hizmetlerinden faydalanabilir.
2. Kullanıcı, 5.Maddenin birinci fıkrasında bahsedilen hizmetlerden yararlanmak için kullanmak istediği banka/kredi kartını PayFix hesabına tanımlayacaktır.
3. PayFix hesabına tanımlanacak banka/kredi kartları, sadece PayFix hesap sahibinin adına düzenlenen bir kart olmalıdır.
4. Kullanıcı, PayFix nezdinde tanımladığı banka/kredi kartından doğrulamanın gerçekleştirilmesi için, hemen sonra iade edilmek üzere, PayFix tek seferlik 1TL çekim hakkını saklı tutar.

24. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI & GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

1. “payfix.com”, "PayFix", ve PayFix Hizmetlerine ilişkin diğer tüm URLler, logolar ve ticari markalar PayFix’in ve lisanslı firmalarının ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır. Kullanıcı, PayFix’in önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. Ayrıca tüm sayfa üst bilgileri, özel grafikler, düğme simgeleri ve yazılar PayFix’in hizmet markaları, ticari markaları ve/veya ticari sunuş tarzıdır. Kullanıcı, PayFix’in önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. PayFix web sitesindeki ve PayFix web sitesine ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, buradaki herhangi bir içerik, PayFix Hizmetleri, PayFix Hizmetlerine ilişkin teknoloji ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen herhangi bir teknoloji ya da tüm teknolojiler ve içerik PayFix’in ve lisanslı firmalarının özel mülkiyetindedir.
2. Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir şekilde diğer Taraf’tan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşmede belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ilgili Tarafın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. İfşa edilmesi halinde ilgili Taraf’ın bilcümle maddi ve manevi tazminat hakkı saklıdır. Gizlilik hükmü Sözleşmeden bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.

25. Sözleşmenin Süresi & Sona Ermesi ve Fesih Şartları

1. İşbu Sözleşme Madde 1’de belirtilen şekilde Kullanıcı tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecek olup, burada belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
2. PayFix 2 (iki) ay öncesinden, Kullanıcı ise 1 (bir) ay öncesinden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin ve neden göstermeksizin herhangi bir zamanda feshedebilecektir.
3. Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 1 (bir) hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, işbu Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir.
4. Kullanıcı’nın Hizmeti yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullandığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin ettiğinin tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme PayFix tarafından derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir.
5. PayFix’in Mevzuat kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme PayFix’e herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın PayFix tarafından yapılan bildirime istinaden feshedilecektir.
6. PayFix hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin oluşması ve olağan dışı işlem tespiti söz konusu olduğu hallerde Sözleşme kapsamında Kullanıcıya sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, ödemeyi kabul etmeyecek, Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda PayFix (Mevzuatta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Kullanıcıyı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracını yeniden Kullanıcı kullanımına sunacaktır. PayFix ayrıca Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırılığı durumunda da aykırılık giderilene kadar Servisi askıya alabilecektir.

26. Kullanıcının Kişisel Verilerinin Korunması & Ticari Elektronik İleti Muvafakati

1. Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

2.Kullanıcı, PayFix’e ait işyeri, ofis veya PayFix’in Temsilcilerinde doldurmuş olduğu sair formlar, elektronik olarak doldurduğu iletişim formları, işbu sözleşme dahil olmak üzere çevrimiçi kanallar üzerinden PayFix ile yapmış olduğu yazılı veya sözlü iletişimler, elektronik posta sistemi üzerinden PayFix’e göndermiş olduğu elektronik posta, faks veya mektup gibi araçlar ile her türlü bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden veya doğrudan PayFix ile yapmış olduğu görüşmelerde paylaştığı bilgi ve belgeler ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik olarak paylaştığı kişisel veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sair yollarda PayFix ya aktarılan tüm kişisel verilerinin PayFix tarafından kısmen veya tamamen, otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (KVKK) 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak toplandığını, PayFix tarafından sunulan ödeme hizmetlerinin ve iş faaliyetlerinin ifası ve/veya icrasını gerçekleştirmek, hizmetlerin satış süreçlerini planlamak ve/veya icra etmek, ürün ve hizmetleri geliştirmek, çeşitlendirmek, ürün ve hizmetlerin pazarlama ve reklamını yapmak, ilgili kişileri bu faaliyetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürün ve hizmetler hakkında kullanıcıların memnuniyetin ölçmek, talep ve şikayetleri yönetmek, gerekli kalite ve standart denetimlerini yapmak, bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetlemek ve/veya icra etmek, ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak, iş sürekliliği faaliyetlerini planlamak ve/veya icra etmek, finans, muhasebe ve faturalandırmaya ilişkin süreçleri takip etmek, hukuki süreçleri takip etmek, verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak, Şirket operasyonlarının güvenliğini temin etmek, PayFix ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ya da tüzel kişilerin hukuki, teknik veya ticari iş güvenliğini sağlamak, Şirket prosedürleri gibi amaçlarla KVKKnın 5. ve 6. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
3. Kullanıcı ayrıca, kimlik, iletişim, kullanıcı işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, hukuki işlem ve uyum, fiziksel mekan, güvenlik, pazarlama bilgileri ve sair tüm kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerinin, yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesi, toplanan kişisel verilerin, yukarıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere amaçlar doğrultusunda PayFix tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için PayFix’in ilgili iş birimleri tarafından gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bulunan iştirakleri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, denetçileri, hizmet sağlayıcıları, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar, denetleyici ve düzenleyici makamlar, mevzuat hükümlerinin izin verdiği özel kişiler ile diğer kişi ve kuruluşlarla KVKKnın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılması ve aktarılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Kullanıcı, PayFix, tarafından telefon, faks, elektronik posta mesaj hizmeti, otomatik arama makineleri gibi elektronik iletişim vasıtaları kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve doğrudan pazarlama, reklam, tanıtım, promosyon gibi amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik iletilerin Kullanıcı tarafına gönderilmesi ve arama yapılması amacıyla onay verdiğini kabul ve taahhüt eder.

27. Şikayet ve İtiraz Kaydı

Hizmetimizden memnun kalmamanız halinde ya da transferinizde bir hata olduğuna inanıyorsanız aşağıdaki seçenekleri kullanarak mümkün olan en kısa sürede PayFix ile iletişim kurma hakkına Kullanıcı her zaman sahiptir. Kullanıcı, şikayette bulunma prosedürümüze ilişkin tüm ayrıntılar yada müşteri koruma önerisi için veya bir şikayette bulunmak üzere 08504551111 numaralı ücretsiz hattımızdan ve/veya www.payfix.com.tr sitemizi ziyaret edip çevrimiçi formu göndererek PayFix’e iletebilecektir. PayFix Kullanıcıların ödeme hizmeti ile ilgili olarak yapacakları şikayet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihinden itibaren 20(yirmi) gün içinde Kullanıcıya bilgi verecektir. Kullanıcıların başvuru yöntemine uygun olarak kanıtlanabilir ve gerekçeli biçimde cevaplandırır. PayFix, Kullanıcıların şikayet ve itirazlarının ilgili birimlere kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak tedbirleri almak, gerekli birimleri oluşturmak ve Kullanıcıların şikayet ve itiraz başvuru araçları hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapmakla yükümlüdür. Bu bağlamda, başvuru araçları PayFix belirleyeceği diğer usullerle de tayin edebilecek olup Kullanıcılar ayrıca değişikliklerden haberdar edileceklerdir.

28. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Taraflar, işbu Sözleşme ve ekleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda, kanunen yetkili mahkeme ve icra dairelerinin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olacağını kabul ederler. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

29. Mücbir Sebep

1. İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar’ın Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya tamamen engelleyen, Taraflar’ın iradeleri dışında oluşan, kaçınılması ve/veya önceden kestirilmesi mümkün olmayan genel grev, lokavt, savaş, terörist hareketler, deprem, sel gibi doğal afetler, yangın halleri vb gibi haller Mücbir Sebep sayılacaktır. Taraflar, mücbir sebebin ortaya çıktığını karşı tarafa bildirecek ve belgeler ile kanıtlayacaklardır. Mücbir sebep halinde yükümlülüklerini yerine getirmede gecikecek veya getiremeyecek taraf durumu durumun ortaya çıkmasından itibaren mümkün olan en kısa zamanda ve en kısa yoldan diğer tarafa bildirecektir. Bu halin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde Taraflar, işbu Sözleşmeyi Mücbir Sebep hali ortadan kalkana kadar askıya alabilecekler ya da hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebileceklerdir.
2. PayFix’in işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinde, PayFix’in kontrolü dışındaki olaylar (sistemsel ve teknik arıza ve aksaklıklar, yasal, adli ve idari merci karar ve uygulamaları, hükümet ve kamu kuruluşları ve yetkili merci/kurum kararları vb.) nedeniyle gecikme veya yerine getirememezlik olması halinde ödeme yapılamaması durumunda Kullanıcılar, PayFixden her ne nam altında olursa olsun, herhangi bir ödeme, ceza veya tazminat talep etmeyeceğini ve PayFix’e hiçbir suretle herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceğini, kabul ve taahhüt eder.

30. Hükümlerin Geçersizliği

1. Eğer işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten ötürü geçersiz, mevzuata aykırı veya uygulanamaz hale gelirse, bu geçersizlik, uygulanamama veya mevzuata aykırılık hali olmasaydı nasıl uygulanacak idiyse buna en yakın şekilde yorumlanır ve uygulanır. Böyle geçersiz, uygulanamaz veya mevzuata aykırı olarak kabul edilen bir hükmün mevcudiyeti diğer hükümlerin geçerliliğini, yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliğini etkilemez.

2. Ayrıca, işbu Sözleşmede yer alan koşullardan herhangi birisinin taraflarca farklı uygulanması, o maddenin bu şekliyle kabul edildiği anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu uygulama diğer maddelerin geçerliliğine de sirayet etmeyecektir. Ayrıca bir kısım maddelerin uygulanmaması, söz konusu maddelerin yürürlükten kalktığı şeklinde de yorumlanmayacaktır.


31. Delil Sözleşmesi

Kullanıcılar, işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda PayFix’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının defter ve mikrofilm, mikrofiş, ses, teyp bantları, bilgi işlem ve bilgisayar vs. kayıtlarının H.M.K. madde 199 kapsamında belge olarak değerlendirilerek, geçerli delil olacağını kabul eder.

32. Tadil

İşbu Sözleşmeyi değiştirecek ve/veya tamamlayacak her türlü anlaşmanın/tadil işleminin yazılı olarak yapılması zorunlu olup, sözlü anlaşmalar geçersizdir.

33. ÜCRET BİLGİLENDİRME TABLOSU

Banka Havalesi ile Para Yükleme

Ücretsiz

Kullanıcının banka hesaplarından Pay Fix hesabına para yükleme işlemleri.

Hesaplar Arasında Para Transferi


Ücretli

Aynı ay içerisinde 1 ile 5 farklı PayFix kullanıcısına kadar toplam 1.000 TL üzeri ödeme alınması halinde %5 tahsil edilir.
1.000 TL yi geçmese bile 6.işlemden itibaren alıcının PayFix hesabından %5 tahsil edilir.
1. işlem bile olsa 1.000 TL ve üzeri başka PayFix hesabına gönderdiğiniz taktirde alıcının PayFix hesabından %5 tahsil edilir
.

Banka Havalesi ile Para Çekme

Ücretsiz

Kullanıcının kendi Pay Fix Hesabından İsmine tanımlı bir Banka Hesabına Para Çekim İşlemi.

Pay Fix hesabından Fatura Ödeme


En Fazla 4 TL

Kullancının PayFix hesabından fatura ödemelerini yapması. (İşlem Ücreti ödeme yapılan kuruma göre değişebilmektedir.)


34. PAYFİX ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

PAYFİX ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. topladığı ve işlemekte olduğu kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda gereken her türlü makul dikkat ve özeni göstermektedir. Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden PayFix ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.(“ŞİRKET”) tarafından hazırlanan işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini teminen işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin işlenmesine İlişkin İlkeler

Şirket tarafından Kanunun 5. ve 6. Maddeleri uyarınca toplanan kişisel veriler, aşağıda detaylıca açıklanan amaçlar doğrultusunda ve Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. İşbu verilerin işlenmesi sırasında aşağıdaki ilkelere uygun davranılacağı Şirket tarafından beyan ve taahhüt edilmektedir.
- Şirket, her türlü kişisel veri işleme sürecinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun davranacaktır.
- Şirket, veri sorumlusu olarak işlediği her türlü kişisel verinin doğru ve güncel olmasını sağlayacaktır.
- Şirket, veri sorumlusu olarak veri işleme faaliyetlerini belirli, açık ve meşru amaçlarla sınırlı tutacaktır.
- Şirket, veri sorumlusu olarak elde ettiği kişisel verileri, veri sahibine bildirilen işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işleyecektir.
- Şirket, veri sorumlusu olarak işlediği her türlü kişisel veriyi, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendiği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Kişisel Verilerin işlenmesine İlişkin Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz, başta finansal güvenlik süreçlerinin (KYC(Müşterini Tanı), AML (Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi), anti-fraud(Dolandırıcılığın Önlenmesi) ve diğer usülsüz işlemlerle mücadele gibi) yönetimi, Şirket hizmetlerinden siz müşterilerimizin yararlanabilmesinin sağlanması, Şirket’in ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket’in itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi, Şirket pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesi, Şirket’in hukuki ve fiziki güvenliğinin sağlanması, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlar ile 6493 s. ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN ve alt düzenlemeleri gereğince ödeme hizmetleri faaliyetleri ile ilişkili olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

6493 s. ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN , 5549 s. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN ve 6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ve alt düzenlemeleri uyarınca toplanan kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, Şirket tarafından veri sahibinin açık rızası doğrultusunda her türlü işleme sürecine dahil edilebilecektir. İşbu veriler Şirket tarafından Kanunun 5. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen hallerde açık rıza aranmaksızın dahi işlenebilecektir:
-Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olduğu hallerde,
-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgisi olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde,
-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olduğu hallerde,
-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde,
-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde,
-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde.
Kanunun 5. ve 6. Maddeleri uyarınca toplanan ve kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içeren veriler ise "özel nitelikli kişisel veriler" olup; bu veriler Şirket tarafından veri sahibinin açık rızası doğrultusunda her türlü işleme sürecine dahil edilebilecektir. İşbu veriler Şirket tarafından Kanunun 6. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen hallerde açık rıza aranmaksızın dahi işlenebilecektir:
-Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından; kanunlarda açıkça
öngörüldüğü hallerde,
-Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlendiği hallerde.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz Şirket tarafından sizlerin beyanları üzerine fiziki veya elektronik ortamda, Şirket ile sizler arasında bulunan ilişkisi çerçevesinde toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz Şirket tarafından doğrudan insan kaynakları süreçleri aracılığıyla, doğrudan temsilci, sağlayıcı ve/veya iş ortaklarımız aracılığıyla, web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı kullanırken mevzuat gereği kaydedilen bağlantı bilgileri, elektronik olarak doldurduğunuz iletişim formları, işyeri, ofis ve temsilcilerimizde doldurmuş olduğunuz sair formlar ve çevrimiçi kanallar üzerinden Şirketimiz ile yapmış olduğunuz yazılı veya sözlü iletişimler aracılığıyla paylaşmış olduğunuz bilgi ve belgeler, SMS, elektronik posta sistemi üzerinden Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks veya mektup, Şirket’in diğer telefon iletişim kanalları, çerezler ve benzer takip teknolojileri, posta, kargo ya da kurye hizmetleri gibi araçlar üzerinden Şirketimize göndermiş olduğunuz bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden çağrı merkezi ile veya doğrudan Şirketimiz ve/veya iş ortaklarımız, temsilcilerimizle yapmış olduğunuz görüşmelerde paylaştığınız bilgi ve belgeler, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda paylaştığınız kişisel veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yöntemler ile internet ve mobil kanalları ile iletilen veriler ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanları aracılığıyla 6698 s. Kanunun 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak toplanmaktadır.
Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz BDDK, MASAK, T.C. Merkez Bankası gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşlarla, Şirket’in yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve ana ortaklarıyla, Şirketin destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları, danışmanları ve tedarikçileriyle, Şirket’in temsilcilik sıfatı ile faaliyetlerini yürütmek üzere temsilcileri ile MasterCard ve Visa gibi yabancı/uluslararası kamu kuruluşlarıyla veya özel kurum ve kuruluşlarla, kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Şirket tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirket olarak, Kanun’un sizlere yani veri sahiplerine tanıdığı hakların rahatça kullanabilmeniz konusunda mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak gerekli tüm idari ve teknik önemleri almaktayız.
Yukarıda sayılan haklarınızı Şirket web sayfasında yer alan başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz:
Form eksiksiz bir şekilde doldurularak;

 • Başvuru Sahibinin Şahsen Başvurusu ile yazılı olarak Şirkete adresine gelip teslim edilebilir,

 • İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Şirket adresine gönderilebilir,

 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak [email protected] adresine e-posta ile iletilebilir,

 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından [email protected] adresine KEP ile


Şirketimiz, yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle ileteceğiniz talepleri, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde başvurularınız ücretlendirilebilecektir.

35. Yürürlük

İşbu Sözleşme 35 (otuz beş) madde ve 1 nüshadan ibaret olup, taraflarca tüm hükümleri üzerinde mutabık kalınarak …/…/20…. tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girecektir.


TODEB Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında Bilgilendirme

YUKARI ÇIK